Sitemizden Yararlanabilmek için Lütfen Üye olun....!!!!

Bağlı değilsiniz. Bağlanın ya da kayıt olun

Ne kadar psiþik yeteneðe sahipsiniz?

Aşağa gitmek  Mesaj [1 sayfadaki 1 sayfası]

1default Ne kadar psiþik yeteneðe sahipsiniz? Bir Çarş. Ağus. 27, 2008 1:19 am

Hackeder

Hackeder
Site Yöneticisi
Site Yöneticisi
Ne kadar psiþik yeteneðe sahipsiniz?Bu, Büyük Britanya Psiþik Baþvuru Masasýndan Stuart Bugby tarafýndan psiþik yeteneklere sahip olup olmadýðýnýzý belirlemek için hazýrlanan basit bir testtir. “Psiþik Yetenekler” ifadesinin çok çeþitli algýlamayý kapsadýðýný ve kendini doðal el falý ustalýðý, kristal küre okumak veya hatta Tarot kartlarýný da içeren iskambil destelerinin sezgisel olarak okunmasý gibi birçok deðiþik yolla sunabileceðini söylemektedir. Bu ustalýklarýn hepsi kurumun “saptama sanatlarý” dediði bir alana aittir.
Beþten daha fazla soruya vereceðiniz “evet” cevaplarý, psiþik yetenek sergileme potansiyeline sahip olduðunuzu gösterir.

• Yeni biriyle tanýþtýðýnýzda o kiþiyle anlaþýp anlaþamayacaðýnýz yolunda içgüdüsel bir duygu hisseder misiniz? Onlardan hoþlanýp hoþlanmýyor oluþunuzun, bu hisle ilgisi yoktur.
• Rüyalarýnýzýn onda yedisini kehanet içeren türden mi bulursunuz?
• Ýnsanlarýn sizle konuþmaktan gerçekten zevk aldýðýna inanýr mýsýnýz?
• Ýnsanlarýn kendi endiþe ve üzüntülerini size boþalttýðýný düþünür müsünüz?
• Buluþmalarýnýza çoðunlukla geç mi kalýrsýnýz?
• Aðaç gövdesi, odun ateþinin alevleri veya bulutlar gibi rastgele þekillerde desenler ve resimler görebiliyor musunuz?
• Rüyanýzda, sonradan orada gerçekte bulunduðunuzu hisseder misiniz?
• Okuldayken Türkçe dersinde Matematik dersinde olduðunuzdan daha mý iyiydiniz ?
• Basit iþler yaparken veya sadece otururken zihninizde bir yorum dolaþýr mý?
• En azýndan tek bir þey hakkýnda batýl inancýnýz var mý?
• 7 sayýsýný 13’e tercih eder misiniz?
• Bir teleskoptan bakmak için sað gözünüzü mü tercih edersiniz?
• Kendinizi planlar yapmak yerine kendiliðinden (doðal) davranmayý tercih eden biri olarak mý görüyorsunuz?
• Sevdiðiniz birinin ölümünden sonra sadece kýsa bir süre mi yas tutarsýnýz?
• Uzun vadeli planlamalarý sýkýcý mý bulursunuz?
• Geniþ açýk mekanlarda bulunduðunuzda çok mutlu olur musunuz?
• Düzensizlik (daðýnýklýk) sizi rahatsýz etmez mi?
• Sýk sýk kokularý hayal eder misiniz?
• Uzun zaman sürelerini yalnýz geçirmekten hoþlanýr mýsýnýz?
• Ani ve sert hava koþullarýndan büyülenir misiniz? Mesela dalgalý deniz, yýldýrýmlar, fýrtýnalar gibi.
• Yabancý bir kasabanýn çevresinde sadece ne bulabileceðinizi görebilmek için yürüyüþe çýkar mýsýnýz?
• Garip þekilli kayalar veya aðaç kabuðu ve tahta parçalarý sizi cezbeder mi?
• Ölüm konusunda kesinlikle korkusuz musunuz?
• Belirli renkleri giymenin sizi ve çevrenizdekileri bir biçimde etkilediði olmuþ mudur?
• Acý eþiðiniz baþkalarýna göre daha mý az aþaðýdadýr?
• Doðal bir ritminiz var mýdýr? (dans etme, vs...)
• Eski evler ve binalar sizi cezbeder mi?
• Köpekler ve kediler size doðal olarak dostça mý davranýr?
• Ýnsanlar sizinle bire bir anlamda birlikte olmayý tercih ederler mi?
• Eski bir yüzyýlda yaþama fantezisi sizi cezbeder mi?

Kullanıcı profilini gör http://blacked.catsboard.com

Sayfa başına dön  Mesaj [1 sayfadaki 1 sayfası]

Bu forumun müsaadesi var:
Bu forumdaki mesajlara cevap veremezsiniz